AMANAT EYANG PRABU SILIWANGI Menuju Manusia Wisesa (Wangsit)

I. BAYU PINAKA PRABU (TINDAKAN)
Adalah berperilaku berlandaskan asas moral & akhlak berbudi pekerti luhur, pandai menempatkan diri dengan benar sesuai semangat kesatria yang menegakkan keadilan serta membina nilai-nilai luhur kemanusiaan di dalam kancah perjuangan hidup, demi terciptanya persatuan dan kesatuan dengan memberikan rasa ketenteraman dan rasa keamanan.

II. HEDAP PINAKA RESI (PIKIRAN)
Adalah berjalan dengan perilaku di atas benang kejujuran, dengan bermodalkan kejernihan pikiran. yang datangnya dari kebersihan dan kesucian hati serta berucap di dalam kebenaran dengan menunjukkan jiwa kepemimpinan yang akan menjadi panutan umat. dengan semangat membina keseimbangan hidup dan kehidupan di antara semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik yang tampak maupun yang tidak tampak (sekala-niskala). baik secara lahir maupun batin mengajak dan menuntun menuju kesejahteraan dan kemakmuran seluruh isi alam semesta.

III. SABDA PINAKA RAMA (UCAPAN)
Adalah bertutur kata menyejukkan hati, tiap ucapannya bagaikan cahaya mentari yang menerangi kehidupan alam semesta. dengan memiliki pengalaman hidup guna menghidupkan energi kharismatik secara alami yang senantiasa pandai berpuja-puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik itu puji badan, puji hati maupun puji pikiran.. Katakanlah salah jika salah, katakan pula benar jika benar. Jangan mengkultuskan seseorang, jangan pula menghukum orang. Maafkanlah semuanya dengan sifat tulus dan ikhlas. Tidak pula bertentangan dengan tiap kehendak dan keinginan Tuhan Yang Maha Esa, jadilah pengayom bagi seluruh umat, demi terbinanya suasana cinta kasih penuh perdamaian dengan arif dan bijaksana.